top of page

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK ÉS KIKÖTÉSEK

 

I.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák a cég és a TOHLETO studio Ltd, IČ: 07551754, Samešova 1144, 674 01 Třebíč - Nové Dvory, postai irányítószám: 674 01, Cseh Köztársaság, bejegyezve a brünni regionális bíróság által vezetett cégjegyzékbe, C részleg, 108758/KSBR-es betűjelzés. (a továbbiakban: TOHLETO studio Ltd) és olyan természetes személy, aki a TOHLETO studio Ltd weboldalán keresztül regisztrált a www.all2test.cz, www.all2test.hu vagy a www.all2test.com címen. (a továbbiakban: "felülvizsgáló"). a www.all2test.cz, www.all2test.hu és a www.all2test.com internetes címen található webes alkalmazás további meghatározott használatával kapcsolatban. (a továbbiakban együttesen "All2test").

II.

Azzal, hogy a véleményező regisztrál az All2test weboldalon, szerződéses kötelezettség jön létre a TOHLETO studio Ltd és a véleményező között. Ennek a szerződéses kötelezettségnek szerves részét képezik a jelen ÁSZF-ek, amelyek betartására a szerződő felek, azaz a TOHLETO studio Ltd és a Véleményező kötelezettséget vállalnak. A szóban forgó jogviszony tárgya a TOHLETO studio Ltd azon kötelezettsége, hogy az alábbiakban meghatározott feltételek mellett a TOHLETO studio Ltd rendelkezésére bocsássa az Értékelőnek a tesztelésre kiválasztott termékeket, valamint az Értékelő azon kötelezettsége, hogy ezeket a termékeket tesztelje és a teszt eredményét az alábbiakban meghatározott felülvizsgálatban értékelje. A tesztelendő termékek a gyártó által gyártott, általában a vásárlóknak történő értékesítésre szánt termékek ("termékek").

 

III.

Ezek az ÁSZF-ek cseh és angol nyelven készültek, és elérhetőek az All2test weboldalán, ahol a weboldal minden látogatója megismerkedhet velük. A jelen ÁSZF cseh és angol nyelvű változata közötti eltérés esetén az ÁSZF cseh nyelvű változata az irányadó. A kitöltött kérdőívet is tartalmazó regisztrációs űrlap elküldésével minden Ellenőrző elfogadja ezeket az általános szerződési feltételeket, és egyúttal megerősíti, hogy megismerte a TOHLETO studio Ltd személyes adatok feldolgozására vonatkozó szabályzatát. A TOHLETO studio Ltd és az Értékelő közötti szerződéses kapcsolat a TOHLETO studio Ltd által az Értékelő e-mail címére küldött, az Értékelő regisztrációjáról szóló visszaigazolással jön létre, és a regisztrációs űrlapon megadott adatok, a jelen ÁSZF és a Cseh Köztársaság általánosan kötelező érvényű jogi szabályai, különösen a módosított 89/2021. sz. törvény, a Polgári Törvénykönyv, a nemzetközi magánjog ellentétes szabályainak kizárásával, irányadóak. A véleményező tudomásul veszi, hogy a TOHLETO studio Ltd nem köteles megerősíteni a regisztrációt, és teljes mértékben a TOHLETO studio Ltd belátására van bízva, hogy megerősíti-e a személyek regisztrációját, és ezáltal szerződéses kapcsolatot létesít velük.

 

IV.

IV.1    A felülvizsgálatot végző személy tudomásul veszi, hogy a TOHLETO studio Ltd nem gyártója a felülvizsgálat során tesztelendő és értékelendő termékeknek. A TOHLETO studio Ltd az üzleti partnerei számára külön szerződéses megállapodás alapján biztosítja e Termékek tesztelését és értékelését. Emiatt a TOHLETO studio Ltd nem vállal felelősséget az említett Termékek a Felülvizsgálóval vagy a Felülvizsgáló által a Termékek tesztelésére felhatalmazott személyekkel történő tesztelésének következményeiért. Minden Értékelő önkéntesen, egészségi állapotának ismeretében, beleértve az esetleges allergiákat is, kizárólag saját felelősségére végzi a Termékek tesztelését.

IV.2     A Bíráló beleegyezik, hogy a TOHLETO studio Ltd-val való szerződéses kapcsolat megkötése során távközlési eszközöket használjon. A szerződéses jogviszony megkötésével, majd a szerződés teljesítésével kapcsolatban a távközlő eszközök használatával kapcsolatban az Átnézőnél felmerülő költségek (pl. az internetkapcsolat költségei) az Átnézőt terhelik. A távközlő eszközök költségei nem térnek el az alapdíjtól (internetkapcsolat esetén a szolgáltató felülvizsgálati feltételei szerint). A TOHLETO studio Ltd a távközlési eszközökért nem számít fel külön díjat.

V.

Terméktesztelés és értékelés a felülvizsgálat során

V.1      A TOHLETO studio Ltd az All2test weboldalán és közösségi hálózatain bemutatja az Értékelők által tesztelendő Termékeket és azok későbbi értékelését az Értékelők által készített értékelésekben. A Termékek bemutatása tartalmazza a Termékek alapvető jellemzőit, és tartalmazhatja a tesztelésükre vonatkozó konkrét feltételeket. A TOHLETO studio Ltd jogosult az egyes Termékek bemutatásában feltüntetni a Bírálók azon sajátos jellemzőit, amelyeket az egyes Termékek optimális teszteléséhez és értékeléséhez keres, mint például nem, életkor, hajtípus stb. A TOHLETO studio Ltd vállalja, hogy lehetővé teszi a regisztrált Értékelők számára, hogy az All2test weboldalon keresztül regisztráljanak a tesztelésre és az egyes Termékek értékelésére a véleményekben. Egy adott Termék tesztelésére és értékelésére történő regisztrációval a Véleményező vállalja, hogy betartja a tesztelés feltételeit, beleértve az értékelés elvégzését a Véleményben.

V.2      A TOHLETO studio Ltd jogosult a konkrét kozmetikai termékek tesztelésére regisztrált Értékelők közül tetszőleges számú Értékelőt kiválasztani, akiknek saját költségükön a regisztrációs űrlapon megadott címre kozmetikai termékeket küld a felülvizsgálatban történő tesztelés és értékelés céljából. Ezzel egyidejűleg a TOHLETO studio Ltd értesítést küld a kiválasztott Értékelőnek a kiválasztásáról és a termék tesztelésére és a felülvizsgálatban történő értékelésére vonatkozó részletesebb információkról. A TOHLETO studio Ltd a felülvizsgálókat megkülönböztetésmentes módon választja ki a Termékbemutatóban előre meghatározott feltételek alapján a felülvizsgálók optimális összetétele érdekében a termékek objektív tesztelése és a felülvizsgálatokban történő értékelése érdekében, valamint figyelembe véve a felülvizsgálók számára rendelkezésre álló TOHLETO studio Ltd-termékek számát.

V.3      A Bíráló tudomásul veszi és elfogadja, hogy a TOHLETO studio Ltd jogosult a Bírálóval közvetlenül kapcsolatba lépni egy adott Termék tesztelésére vonatkozó ajánlattal a Bíráló által az All2test weboldalon történő regisztráció során megadott e-mail címen keresztül. Azzal, hogy az Ajánlattevő a küldött e-mailre válaszul elfogadja ezt az ajánlatot, vállalja, hogy megfelel az érintett Termék tesztelésére és értékelésére vonatkozó feltételeknek.

 

V.4      A felülvizsgáló vállalja, hogy a termék bemutatásában meghatározott határidőn belül elvégzi a tesztelést, és a felülvizsgálat során értékeli a tesztelés eredményét. Ez a véleményező ugyanezen határidőn belül közzéteszi ezt a véleményt a TOHLETO studio Ltd által meghatározott módon (általában az All2test weboldalán vagy a TOHLETO studio Ltd üzleti partnere által kijelölt weboldalon).

V.5      Minden értékelésnek legalább 160 karaktert kell tartalmaznia, beleértve a szóközöket is. A véleményben a Véleményező objektív értékelést készít a Termék tulajdonságairól, hatásairól, megállapítja a Termék előnyeit és hátrányait, és szükség esetén ajánlásokat tesz a felhasználók számára. A véleményező különösen köteles tartózkodni az olyan tartalmú vélemény közzétételétől, amely:

(i)        a módosított 40/2009. sz. törvény, a Büntető Törvénykönyv értelmében vett bűncselekmény tényállását teljesíti;

(ii)        sérti a TOHLETO studio Ltd jó hírnevét;

  1. nyilvánvalóan hamis információkat közöl a termékről vagy annak gyártójáról;

  2. sérti a jelen ÁSZF-et;

  3. harmadik felek jogait vagy üzleti titkait sérti;

  4. indokolatlanul sérti természetes személyek személyiségi jogait vagy jogi személyek jó hírnevét;

  5. sérti a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályokat.

 

A véleményező által a felülvizsgálat során megadott információk nem lehetnek ellentétesek a Cseh Köztársaság jogrendjével, nem sérthetik az etikai és erkölcsi elveket, nem lehetnek ellentétesek a jó erkölccsel, nem sérthetik harmadik felek érdekeit, és nem sérthetik és nem lehetnek ellentétesek a TOHLETO studio Ltd jogos érdekeivel.

 

V.6      A Termék tesztelésének és értékelésének határidejét követően a TOHLETO studio Ltd a regisztráció során megadott e-mail címre egy kérdőívet küld az Értékelőnek, amelyben az Értékelő megerősíti, hogy a Termék tesztelése és értékelése megtörtént a felülvizsgálatban, és mellékel egy linket arra a helyre, ahol az Értékelés megtalálja.

 

V.7      Az Értékelő nem jogosult hamis személyazonosságot létrehozni vagy hamisan feltüntetni, saját magán kívül más személy nevében regisztrálni, más Értékelő regisztrációját használni vagy megpróbálni használni az All2test weboldalon, zaklatni, megfélemlíteni vagy bármilyen módon kárt okozni egy másik Értékelőnek vagy harmadik félnek. , kéretlen kereskedelmi közleményeket, hirdetéseket, spameket, láncleveleket, piramisjátékokat vagy más, harmadik fél szolgáltatásaira vagy alkalmazásokra feltűnően emlékeztető kéretlen közleményeket vagy információkat küldjön az All2test vagy a TOHLETO studio Ltd üzleti partnereinek weboldalaira, vagy kéretlen kereskedelmi közleményeket, hirdetéseket terjesszen vagy terjesszen, illetve megtévessze az internetfelhasználókat (adathalászat).

 

 

V.8      Abban az esetben, ha a Vizsgáló, bár bizonyíthatóan megkapta a tesztelendő Terméket, nem végzi el értékelését a felülvizsgálatban, nem teszi közzé ezt a felülvizsgálatot a megadott határidőn belül a TOHLETO studio Ltd által meghatározott módon, vagy nem válaszol 7 napon belül a kiküldött kérdőívre, vagy nem adja meg a kérdőívben szereplő lényeges információkat, különösen a Termék felülvizsgálatára való hivatkozással, vagy egyéb módon megszegi a jelen ÁSZF-ben meghatározott kötelezettségeit, a TOHLETO studio Ltd jogosult a felülvizsgálóval fennálló szerződéses jogviszonyt egyoldalúan felmondani a felülvizsgáló regisztráció és regisztráció során megadott e-mail címére küldött értesítéssel, és megtagadni tőle a teszteléshez való bejelentkezést. és a termékek értékelését a véleményekben. Ezzel egyidejűleg a TOHLETO studio Ltd jogosult a véleményt törölni arról a helyről, ahol azt közzétették. A törlés a recenzensnek történő kézbesítéssel lép hatályba. Ugyanez a jog illeti meg a TOHLETO studio Ltd-t abban az esetben is, ha a Véleményező a Termékek tesztelésével és a Véleményben történő értékelésével kapcsolatban általánosan kötelező érvényű jogi előírásokat sért meg. A TOHLETO studio Ltd ugyanígy jogosult a Bírálóval fennálló szerződéses kapcsolatot más, különös méltánylást érdemlő okból is megszüntetni.

V.9      A Beszámoló jogosult a TOHLETO studio Ltd-val fennálló szerződéses kötelezettségét a TOHLETO studio Ltd info@all2test.com e-mail címére küldött egyoldalú értesítéssel bármely okból vagy indoklás nélkül felmondani. A felmondás a TOHLETO studio Ltd részére történő kézbesítéssel lép hatályba. A fogyasztónak minősülő véleményező, azaz olyan személy, aki vállalkozásával összefüggésben nem lép szerződéses kapcsolatba a TOHLETO studio Ltd-val, szintén jogosult a TOHLETO studio Ltd-val fennálló szerződéses jogviszonyt a szerződéses jogviszony kezdetétől számított 14 napon belül elállással felmondani.

V.10    A szerződéses kötelezettségnek az egyik fél általi felmondását megelőzően keletkezett kölcsönös jogokat és kötelezettségeket a felmondás nem érinti, különösen a TOHLETO studio Ltd azon jogát, hogy az Értékelő már közzétett értékeléseit a jelen ÁSZF-nek megfelelően továbbra is felhasználja.

V.11    A módosított, az információs társadalom egyes szolgáltatásairól szóló 480/2004. sz. törvény 6. szakaszának megfelelően a TOHLETO studio Ltd nem köteles felügyelni az All2test weboldalon keresztül továbbított vagy tárolt információk tartalmát, és nem köteles aktívan keresni az információk, különösen az értékelések jogellenes tartalmára utaló tényeket. és körülményeket. Az Értékelő elfogadja, hogy a TOHLETO studio Ltd nem felelős harmadik felek (beleértve más Értékelők) tartalmáért és információiért, illetve az Értékelő által okozott vagy az Értékelő használatára támaszkodó károkért. A Bíráló elfogadja, hogy a TOHLETO studio Ltd nem vállal felelősséget a Bírálót más Bírálók cselekedeteiből eredő esetleges károkért.

V.12    A TOHLETO studio Ltd nem vállal felelősséget az All2test weboldal ideiglenes elérhetetlenségéért. Hasonlóképpen, a TOHLETO studio Ltd nem garantálja a rendszer hibamentességét, amelyen keresztül az alkalmazás az All2test weboldalon működik. Ezért a hibák vagy károk nem jelentenek kártérítési vagy egyéb jogi igényt a TOHLETO studio Ltd-val szemben az Értékelő részéről.

V.13    A bíráló jogosult a info@all2test.com címen keresztül kapcsolatba lépni a info@all2test.com elektronikus címen keresztül. A TOHLETO studio Ltd a felülvizsgálati panasz kezeléséről szóló tájékoztatást a felülvizsgálati e-mail címre küldi meg a TOHLETO studio Ltd. A TOHLETO studio Ltd és a fogyasztónak minősülő Bíráló között a szerződéses jogviszonnyal kapcsolatban felmerülő fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésének alanya a Cseh Kereskedelmi Felügyelet (Központi Felügyelet - ADR osztály, Štěpánská 15, 120 00 Prague 2, e-mail: adr @ coi.cz, web: adr.coi.cz).

VI.

Licenc és allicenc

VI.1     A véleményező elfogadja, hogy a TOHLETO studio Ltd jogosult a vélemény és a vizuális anyag vagy a vélemény bármely más részével saját belátása szerint korlátozás nélkül rendelkezni, azaz különösen feldolgozni, módosítani, lefordítani, közzétenni, sokszorosítani és terjeszteni, beleértve a harmadik félnek történő átadást is. Ez a hozzájárulás abban az esetben is érvényes, ha a vélemény a véleményező személyes jellegének formáját vagy bármilyen kifejezését tartalmazza. Ez a hozzájárulás határozatlan időre szól. A vélemény vagy kép közzétételével a véleményező jogot biztosít a TOHLETO studio Ltd számára, hogy a véleményező nevét a véleményhez vagy képhez kapcsolódóan használja. Az Értékelő ezúton ingyenesen, a módosított 121/200. sz. törvény, a szerzői jogról szóló törvény vonatkozó rendelkezéseivel összhangban korlátlan kizárólagos engedélyt ad a TOHLETO studio Ltd számára az értékelés bármilyen felhasználására, beleértve a jogot, hogy harmadik félnek allicencet adjon az értékelés felhasználására ugyanolyan mértékben, mint a TOHLETO studio Ltd magának.

VI.2     A véleményező teljes felelősséget vállal minden olyan tartalomtípusért, amely a vélemény tartalmát alkotja, és garantálja, hogy a vélemény tartalmával kapcsolatos minden joggal és jogosítvánnyal rendelkezik, hogy a beillesztett tartalom nem sérti a jelen ÁSZF-et, és nem okoz kárt harmadik személyeknek vagy vállalatoknak. Amennyiben ez bekövetkezik, a TOHLETO studio Ltd kártérítést követelhet az Értékelőtől a tartalom beillesztéséből eredő, vele szemben támasztott követelésekért.

 

VII.

A személyes adatok védelme

Az Értékelő és a TOHLETO studio Ltd közötti szerződéses kapcsolat szerves részét képezik a TOHLETO studio Ltd személyes adatok feldolgozására vonatkozó szabályai is, amelyek az All2test weboldalán vannak közzétéve, ahol a weboldal bármely felhasználója megismerheti azokat.

VIII.

Záró rendelkezések

VIII.1         A felek közötti kölcsönös kommunikáció, amelyre a jelen ÁSZF vonatkozik, elektronikus formában történik. A TOHLETO studio Ltd kapcsolattartó e-mail címe: tester@all2test.com.

VIII.2        A TOHLETO studio Ltd jogosult a jelen ÁSZF módosítására. A TOHLETO studio Ltd köteles a Felhasználót az ÁSZF módosításáról az All2test weboldalán, illetve esetlegesen a bírálóknak küldött e-mail üzenetben tájékoztatni, oly módon, hogy minden egyes bíráló értesítést kapjon.

VIII.3         A bírálók jogosultak elutasítani a jelen ÁSZF bármely módosítását, ha a TOHLETO studio Ltd kapcsolattartó e-mail címére a regisztráció törlésére vonatkozó kéréssel együtt haladéktalanul elküldik az egyet nem értésüket. A TOHLETO studio Ltd azon jogai, hogy a leiratkozás előtt közzétett értékeléseket felhasználja, érintetlenül maradnak.

VIII.4         A jelen feltételek a közzététellel válnak érvényessé és hatályossá.

 

Třebíčben, 2021. 2. 9.

TOHLETO studio Ltd

bottom of page